Home > Posts tagged English

ເປີດເທີມໃຫມ່ແລ້ວ — ດຽວນີ້ ໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດຈີອີໄອເປີດສອນຫ້ອງຮຽນແບບອອນໄລນ໌

ມາຝຶກ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດນຳພວກເຮົາໃນຊ່ວງ Lockdown ແບບນີ້ກັນດີກວ່າ ໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດຈີອີໄອ ເປີດສອນ ຫ້ອງຮຽນແບບ ອອນລາຍ (60 ຊົ່ວໂມງ ຮຽນ ວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ) ໃຜທີ່ຢາກຈະຝຶກພາສາອັງກິດ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດ ເຊີນເລີຍ!