Home > Uncategorized > ເປີດເທີມໃຫມ່ແລ້ວ — ດຽວນີ້ ໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດຈີອີໄອເປີດສອນຫ້ອງຮຽນແບບອອນໄລນ໌

ມາຝຶກ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດນຳພວກເຮົາໃນຊ່ວງ Lockdown ແບບນີ້ກັນດີກວ່າ ໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດຈີອີໄອ ເປີດສອນ ຫ້ອງຮຽນແບບ ອອນລາຍ (60 ຊົ່ວໂມງ ຮຽນ ວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ) ໃຜທີ່ຢາກຈະຝຶກພາສາອັງກິດ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດ ເຊີນເລີຍ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*